Cluster jongeren
verslag vierde kwartaal 2018


Werkzaak bestrijdt jeugdwerkeloosheid

Cluster Jongeren van Werkzaak Rivierenland bestrijdt jeugdwerkloosheid met een eenduidige werkwijze voor kwetsbare en niet kwetsbare jongeren vanaf poort tot dienstverlening (inkomen, werk, werkgeverdienstverlening, leerwerkloket).


Het cluster werkt voortdurend aan verbeteren van beleid en uitvoering. De specialisten van het cluster Jongeren hebben kennis van de Participatiewet, jeugdhulp Wmo en Jeugdwet.

En zetten sterk in op samenwerken met hulpverlenende instanties, scholen, jongeren zelf en werkgevers.


In dit verslag lees je de resultaten van het vierde kwartaal 2018.

40% reguliere jongeren met uitkering

60% VSO PRO Jongeren (zonder uitkering)