Agenda

Voor 2019


Deze voortgangsrapportage laat samen met de rapportages van augustus 2017 en maart 2018 mooi zien welke stappen we in regio Rivierenland hebben gezet voor, met en door statushouders.

Het accent lag in de afgelopen projectperiode op:

  • Kansrijke koppeling van statushouders aan gemeenten
  • Integratie en participatie vanaf dag 1
  • Warme overdracht (van COA naar gemeenten/Werkzaak) en doorlopende lijn
  • Integrale trajecten


Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet landelijk veel resultaat van het project Screening en matching. En dat echte participatie van statushouders beleidsmatig langdurig aandacht vraagt. Het Rijk verandert de Wet inburgering om de participatie te versterken.

In de regio Rivierenland bouwen we komend jaar verder aan en borgen van dat wat nodig is. Dit doen we natuurlijk weer samen met statushouders, gemeenten, samenwerkingspartijen, werkgevers en inburgeringsaanbieders. Het ministerie biedt die kans door het vervolgproject Veranderopgave Inburgering.


Per juli 2020 gaat naar verwachting de nieuwe Wet inburgering in. Met deze wet krijgen gemeenten weer regie over de inburgering. Op 10 december 2018 was er een wethoudersbijeenkomst over deze veranderopgave inburgering. De gemeenten in regio Rivierenland gaven aan een regionale verkenning te willen doen; op welke wijze kan de nieuwe inburgering een plaats krijgen in het ondersteuningstraject aan statushouders in Rivierenland. Een mooie eerste stap die gezet gaat worden in 2019!

Hoofdlijnen nieuwe wet

Einddoel: inburgering van nieuwkomers staat ten dienste van zo snel mogelijk participeren, liefst via betaald werk. Belangrijke onderwerpen in de nieuwe wet zijn:


  • Brede intake – zoveel mogelijk in het AZC; wie is de statushouder en wat heeft hij/zij nodig om te kunnen participeren in Nederland.
  • Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP) – op alle leefgebieden.
  • 3 inburgeringsroutes:

• Onderwijsroute: voor jongeren onder de 30 jaar

• B1, tenzij: werken en leren tegelijkertijd

• Z-route: zelfstandig met taal

  • Ontzorgendbeleid rondom statushouders

Door deze aanpassingen wordt inburgering gepositioneerd als onderdeel van het sociaal domein, in het bijzonder de participatiewet. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe wet.